สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
LOEI 1 TO BE 1

มีชีวิตชีวา

พัฒนาต่อเนื่อง

ลือเลื่องคนฮู้

เป็นผู้มีอุดมการณ์

ทะยานสู่ความเป็นหนึ่ง

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายรัฐอิสรา กงวงษ
ผอ.สพป.ลย.๑

นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
รอง ผอ.สพป.ลย.๑

นายนพดล ศรีขัดเค้า
รอง ผอ.สพป.ลย.๑

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
รอง ผอ.สพป.ลย.๑

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ข้อมูลพื้นฐาน

PROJECT WEBSITE
เว็บไซต์โครงการ

นักเรียนเลย 1 เป็นคนฮู้ทุกคน เลย 1 ต้องเป็น 1

Lively #มีชีวิตชีวา
Ongoing Work #พัฒนาต่อเนื่อง
Ethical #ลือเลื่องคนฮู้
Ideological #ผู้มีอุดมการณ์
TO BE 1 #ทะยานเป็นหนึ่ง

ประกาศข้อเสนอนโยบายสู่วิถีที่ยั้งยืน ปี ๒๕๖๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ระบบบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

รายงานเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

ที่ตั้งสำนักงาน