โครงการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่กับการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพสต์: Oct 20, 2009 5:41:11 AM

สพป.เลย 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทุกโรงเรียน

2. เพื่อบริการการติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การพัฒนา Website & e-News ผ่านระบบ Google for Business @loei1.go.th

รุ่นที่ 1 วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคาน 40 โรงเรียน

รุ่นที่ 2 วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนในเขตอำเภอปากชม 28 โรงเรียน

รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนในเขตอำเภอท่าลี่ 27 โรงเรียน

รุ่นที่ 4 วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2559 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองเลย 63 โรงเรียน และอำเภอนาด้วง 10 โรงเรียน เพิ่ม โรงเรียนเอกชน 13 โรงเรียน และ ต.ช.ด. 4 โรงเรียน