ทำเนียบผู้บริหาร
สพป.ลย.๑

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ
ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐

 • ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ (คนแรก)

 • ผู้นำการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล้กทรอนิกส์ (E-Office)

ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง
ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕

 • เปิดป้ายชมรมบ้านไอซีที (ประเทศไทย)

 • ผู้นำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 100%

ดร.สุเทพ บุญเติม
ปี ๒๕๕ - ๒๕๕

 • นิเทศ 100%

ดร.รอง ปัญสังกา_พลิกวิกฤติเป็นโอกาส มุ่งสู่อนาคตการศึกษา
นโยบาย 60 ข้อ โดย ดร.รอง ปัญสังกา สพป.เลย วันที่ 1 มกราคม_2562

ดร.รอง ปัญสังกา
ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

 1. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 : A MODEL FOR DEVELOPING ACADEMIC COMPETENCIES OF ADMINISTRATOR IN SCHOOL UNDER THE LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 1
  ++
  เนื้อหา ++

 2. รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาว ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 : The Development Model of School Toward White School Project Follow the King’s Philosophy in Sustainable Development
  ++ เนื้อหา ++

 3. รูปแบบการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 : The Development Model of Internal Quality Assurance System in Schools under the Loei Primary Educational Service Office Area 1
  ++ เนื้อหา ++


นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ปี ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

นักเรียนเลย 1 เป็นคนฮู้ทุกคน เลย 1 ต้องเป็น 1

Lively #มีชีวิตชีวา

Ongoing Work #พัฒนาต่อเนื่อง

Ethical #ลือเลื่องคนฮู้

Ideological #ผู้มีอุดมการณ์

TO BE 1 #ทะยานเป็นหนึ่ง

ประกาศข้อเสนอนโยบายสู่วิถีที่ยั้งยืน ปี ๒๕๖๔